6. Sınıf SBS Örnek Sorular

 

1. Bir araştırmacı toplumda sık yaşanan kapkaç ve hırsızlık olaylarının nedenlerini ortaya

    koymaya karar vermiştir.

    Bu araştırmacı bilimsel sonuçlara ulaşabilmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisini

    kullanamaz?

    A) Kapkaç ve hırsızlıktan mağdur olanlarla görüşme yapma

    B) Kapkaç ve hırsızlıktan mahkum olanlarla anket yapma

    C) Daha önce bu konu ile ilgili yapılmış araştırmaları inceleme

    D) Laboratuar ortamında deney yapma

 

2. Doğruluğu herkes tarafından kabul edilen, sürekli olagelen durum ve bilgiye olgu denir.

    Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bir olguyu ifade etmez?

    A) Toplumu oluşturan en küçük birim ailedir.

    B) Aile anne, baba ve çocuklardan oluşur.

    C) Ailede bütün kararları baba verir.

    D) Nişan ve düğün aile kurmak için yapılan törenlerdendir.

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?

    A) Ekvatordan kutuplara gidildikçe sıcaklık azalır.

    B) En büyük paralel dairesi Ekvatordur.

    C) Bütün paralellerin boyları birbirine eşittir.

    D) Bütün meridyenlerin boyları birbirine eşittir.

 

4. Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin etkisinin olduğu söylenemez?

    A) Yıllık yağış miktarı                      B) Bitki örtüsü

    C) Giysi türleri                                 D) Yeraltı kaynakları

 

5. Doğal bitki örtüsü maki olan ve Ege, Marmara ve Akdeniz kıyılarında görülen iklim tipi

    aşağıdakilerden hangisidir?

    A) Akdeniz                                      B) Karasal      

    C) Karadeniz                                   D) Çöl İklimi

 

6. Aşağıda Lidyalı bir tüccarın hatıra defterinden alıntı yapılmıştır.

    “ Menderes ve Gediz ırmakları çevresindeki pazarlarda çok çeşitli ürünler satılıyor. Geçen hafta daha önce görmediğim, adına hurma denilen bir meyve satın aldım. Satıcıdan hurmanın uzak ülkelerden getirildiğini öğrendim. Hurmayı satın almak için başka bir mal verip değiş tokuş yapmadım, karşılığında para ödedim.”

   Metne göre Lidyalılarla ilgili olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?

   A) Lidya halkının tek geçim kaynağı tarımdır.

   B) Ticaret genellikle kara yolu ile yapılmaktadır.

   C) Lidyalıların başka ülkelerle siyasî ilişkileri gelişmiştir.

   D) Lidyalılar gelişmiş bir ticarî hayata sahiptiler.

 

7. Atatürk, “Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmazsa

   değişmeyen gerçek, insanlığı şaşırtacak bir hal alır.” demiştir. Bu durum Atatürk’ün

   aşağıdaki inkılâplarından hangisiyle ilgilidir?

  A) Türk Dil Kurumu’nun kurulması

  B) Türk Tarih Kurumu’nun kurulması

  C) Yeni harflerin kabul edilmesi

  D) Saltanatın kaldırılması

 

8. Türkiye’nin;

·        En doğusunun başlangıç meridyeniyle arasındaki yerel saat farkını,

·        En kuzeyinin Ekvator ile arasındaki kuş uçuşu uzaklığı,

·        Hangi yarımkürede yer aldığı,

    Bu bilgilere ulaşmak için aşağıdakilerden hangisini bilmemiz gerekli değildir?

    A) Hangi meridyenler arasında yer aldığını

    B) Hangi paraleller arasında yer aldığını

    C) Ekvator’a göre konumunu

    D) Ortalama yükseltisini

 

9. Türkiye, 36o – 42o Kuzey Paralelleri ile 26o – 45o Doğu Meridyenleri arasında yer alır.

    Buna göre Türkiye’nin matematik konumuyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine

    ulaşılamaz?

   A) Ekvator’un kuzeyinde yer alır.

   B) Başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır.

   C) Toprakları üzerinden 19 meridyen ile 6 paralel geçer.

   D) Yer şekilleri engebelidir.

 

10. Aşağıdakilerden hangisi bir çizimin harita olabilmesi için sahip olması gereken

      özelliklerden biri değildir?

    A) Kuşbakışı çizilmiş olmalıdır.

    B) Bir ölçeğe göre küçültülmüş olmalıdır.

    C) Geniş alanları göstermelidir.

    D) Bir düzleme aktarılmış olmalıdır.

 

11. İstanbul’u gezmek için bir şehir rehberi alan Ali, rehberdeki İstanbul haritasının coğrafya dersinde kullandıkları atlastan daha büyük gösterildiğini fark etmiştir. Haritaların hangi özelliklerinin farklı olması bu duruma neden olmuştur?

    A) Ölçeklerinin

    B) Kullanım amaçlarının

    C) Gösterilen alanın yüzölçümünün

    D) Boyutlarının

 

12. Aşağıdakilerden hangisi iklimin insan yaşamı üzerindeki etkisine örnek olarak

      gösterilemez?

   A) Sibirya’nın bazı bölgelerinde tarım yapılamaması

   B) Endonezya’da ormancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapılması

   C) Sahra Çölü’nde insanların güneşten korunmak için başlarını ve yüzlerini örtmesi

   D) İran ve Irak’ta petrol üretiminin fazla olması

 

13. Antalya’da denize girildiği tarihlerde Erzurum Palandöken’de kayak yapılabilmektedir.

      Türkiye’nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bu durumun temel nedenidir?

   A) Yer şekillerinin engebeli olması

   B) Orta Kuşak’ta yer alması

   C) Dağların kıyıya paralel uzanması

   D) Kuzey Yarımküre’de yer alması

 

14. İlk insanlar mağaralarda ve ağaç kovuklarında barınmış, avcılık ve toplayıcılık yaparak yaşamını sürdürmüştür. Ayrıca taşları yontarak kesici aletler yapan insanlar avladıkları hayvanların etini yemekle kalmayıp derisinden de giysiler yapmışlardır.

      Bu bilgilere göre insanlığın ilk dönemleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine

      ulaşılamaz?

  A) Henüz tarımsal üretime geçilmemiştir

  B) Avcılık yaygın bir uğraş alanıdır

  C) Alet yapımında taş kullanılmaktadır

  D) Hayvanlar evcilleştirilmiştir

 

15. Friglerin tarımla ilgili çok sert kanunlar yapmalarının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

   A) Tarımı geliştirmek ve korumak istemeleri

   B) Ülkenin asker ihtiyacının karşılanması

   C) Yerleşik hayatı terk edip göçebe yaşamı benimsemeleri

   D) Sanatsal faaliyetleri desteklemeleri

 

16. Anadolu uygarlıklarına ait;

I.                    Ölülerin oda şeklindeki mezarlara gömülmesi

II.                 İlk paranın bulunması

III.               Kral Yolu’nun yapılması

faaliyetlerinden hangisi ya da hangileri ticareti geliştirmeye yöneliktir?

 A) Yalnız I

 B) Yalnız II

 C) I ve II

 D) II ve III

 

Cevap Anahtarı

 

1.D 2.C 3.C 4.D 5.A 6.D 7.B 8.D 9.D 10.C 11.A 12.D 13.B 14.D 15.A 16.D

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !